201128_Sveriges_historia_125
  1. Start
  2. Skola
  3. Kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial

Kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial

Sverigeshistoria.se är en kostnadsfri skolresurs med lektionsmaterial från museer och institutioner i hela landet. Ekonomiska museet har bidragit med flera lektioner som anknyter till museets samlingar. Klicka och upptäck lektionerna här nedanför.

Sveriges historia riktar sig till mellan- och högstadiet men kan med fördel användas i andra årskurser också. Materialet presenteras som lektioner. Till varje lektion hör en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia.

Ekonomiska museets digitala lektioner

ÅK 7-9

På 1600-talet dömdes en bankman till döden för att folket hade tappat förtroendet för hans sedlar. I den här lektionen får du fundera på förtroendet och varför vi litar på att en papperslapp kan vara pengar.

Syftet med lektionen

Genom att analysera en kreditivsedel från 1600-talet och jämföra den med dagens 500 kronors sedel ges eleverna möjlighet att skapa en djupare förståelse för de historiska begreppen kontinuitet och förändring.

Bakgrunden till de första sedlarna och bankens uppkomst får eleverna genom att läsa texten om Johan Palmstruch och Stockholms Banco. Eleverna lär sig att beskriva enkla samband mellan två olika tidsperioder. Genom detta övas även eleverna i att föra enklare resonemang om hur samhällsförändringar kopplas till människors levnadsvillkor och handlingar.

Koppling till kursplan (Lgr22)

Ämne: Historia

Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

ÅK 7-9

Hur påverkar ett krig, bortom Sveriges gränser, de svenska hushållens ekonomi? Eleverna får diskutera fenomen som hamstring, inflation och konsumtion. Likaså vikten av att hushålla med begränsade resurser.

Syftet med lektionen

Den här lektionen handlar om hur yttre faktorer, såsom exempelvis ett krig, kan påverka de enskilda hushållens ekonomiska förutsättningar. Lektionen tar avstamp under andra världskrigets krigsår, men är lika aktuell idag.

Koppling till kursplan (Lgr22)

Ämne: Historia

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser

Ämne: Samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

  • Orsaker till förändring i världsekonomin och vilka effekter de kan få. Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi.

Ämne: Hem och konsumentkunskap

Mat och matlagning

  • Matlagning för olika behov och sammanhang
  • Val av livsmedel och olika metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
  • Skapande av egna måltider, tillexempel utifrån säsong och rester.
  • Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.
ÅK 7-9

Vad hände i de norrländska skogarna? Den svenska industrialismen kom i gång runt mitten av 1800-talet, ungefär 100 år efter industrialiseringen i Storbritannien. Sverige hade något som många länder ville ha: trä. I den här lektionen får eleverna lära sig om betydelsen av den svenska trä- och sågverksverksamheten och dess konsekvenser.

Syftet med lektionen

Genom att läsa och diskutera betydelsen bakom den svenska trä- och sågverksverksamheten får eleven en ökad förståelse om den svenska industrialismens start. Eleven får en fördjupad kunskap om hur den europeiska industrialismen har påverkat den svenska industrialiseringen samt vad konsekvenserna av denna blir.

Koppling till kursplan (Lgr22)

Ämne: Historia

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna.