201128_Sveriges_historia_125
  1. Start
  2. Skola
  3. Kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial

Kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial

Ekonomiska museet är ett av trettio museer som har bidragit med kostnadsfritt digitalt lektionsmaterial. Du kan när som helst ta del av de digitala lektionerna via resursen.

Sveriges historia riktar sig till mellan- och högstadiet men kan med fördel användas i andra årskurser också. Materialet presenteras som lektioner. Till varje lektion hör en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia.

Ekonomiska museets digitala lektioner

Ett gulnat papper med tryckt text.
Kreditivsedel från 1600-talet. Foto: Ekonomiska museet/SHM.

Bankmannen från Riga och Europas första sedlar

På 1600-talet dömdes en bankman till döden för att folket hade tappat förtroendet för hans sedlar. I den här lektionen får du fundera på förtroendet och varför vi litar på att en papperslapp kan vara pengar.

Syftet med lektionen

Genom att analysera en kreditivsedel från 1600-talet och jämföra den med dagens 500 kronors sedel ges eleverna möjlighet att skapa en djupare förståelse för de historiska begreppen kontinuitet och förändring.

Bakgrunden till de första sedlarna och bankens uppkomst får eleverna genom att läsa texten om Johan Palmstruch och Stockholms Banco. Eleverna lär sig att beskriva enkla samband mellan två olika tidsperioder. Genom detta övas även eleverna i att föra enklare resonemang om hur samhällsförändringar kopplas till människors levnadsvillkor och handlingar.

Koppling till kursplan (Lgr22)

Ämne: Historia

Tolkning av historiska källor från någon tidsperiod och granskning utifrån källkritiska kriterier. Värdering av källornas relevans utifrån historiska frågor.

Lektionsmaterial

Utgå från lektionen på sverigeshistoria.se och för dig som pedagog finns även en lärarhandledning.

Händer som håller i ransoneringskvitton från Statens livsmedelskommission.
Ransoneringskort som användes i Sverige under andra världskriget. Foto: Martina Gärdström, Ekonomiska museet/SHM.

Fru Hamsterlund – ransonering och hamstring i kristid

Hur påverkar ett krig, bortom Sveriges gränser, de svenska hushållens ekonomi? Eleverna får diskutera fenomen som hamstring, inflation och konsumtion. Likaså vikten av att hushålla med begränsade resurser.

Syftet med lektionen

Den här lektionen handlar om hur yttre faktorer, såsom exempelvis ett krig, kan påverka de enskilda hushållens ekonomiska förutsättningar. Lektionen tar avstamp under andra världskrigets krigsår, men är lika aktuell idag.

Koppling till kursplan (Lgr22)

Ämne: Historia

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

  • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser

Ämne: Samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

  • Orsaker till förändring i världsekonomin och vilka effekter de kan få. Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi.

Ämne: Hem och konsumentkunskap

Mat och matlagning

  • Matlagning för olika behov och sammanhang
  • Val av livsmedel och olika metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
  • Skapande av egna måltider, tillexempel utifrån säsong och rester.
  • Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.

Lektionsmaterial

Utgå från lektionen på sverigeshistoria.se och för dig som pedagog finns även en lärarhandledning.

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

swedbank-v2