1. Start
  2. Utforska
  3. Ekonomi idag
  4. AI – nu och i framtiden

AI – nu och i framtiden

Kommer AI ta över ditt jobb? Hur skiljer sig AI från andra historiska innovationer? Vi befinner oss i en omvälvande tid där användningen av AI ökar explosionsartat. Denna teknologi förändrar inte bara hur vi arbetar, utan påverkar också utbildningssystemet och samhället i stort på sätt vi ännu inte helt kan förutsäga.

Fredrik Heintz, professor i Datavetenskap vid Linköpings universitet och ordförande för Svenska AI-sällskapet, ger en djupgående översikt över AI-teknologins omfattande inverkan.

På arbetsmarknaden förändrar AI grundläggande arbetsprocesser och skapar både möjligheter och utmaningar. Medan vissa yrken riskerar att automatiseras bort, skapas nya roller som kräver högre kompetens och tekniskt kunnande. Arbetsgivare och anställda måste därför anpassa sig till en snabbt föränderlig miljö, där livslångt lärande och kompetensutveckling blir avgörande för att hålla sig relevanta.

Samhället i stort står inför en rad etiska och praktiska frågor relaterade till AI. Hur säkerställer vi att AI utvecklas och används på ett sätt som är rättvist och inkluderande? Vilka regler och riktlinjer behöver vi införa för att hantera integritetsfrågor och säkerhetsrisker? Heintz understryker vikten av att ha en bred samhällsdialog och samarbete mellan forskare, politiker och allmänheten för att navigera dessa utmaningar.

Ett samarbete med Swedbank.