1. Start
  2. Utforska
  3. Numismatik

Vad är numismatik?

Numismatik är läran om mynt och andra betalningsmedel samt medaljer. Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet har sin grund i numismatik och museets samling består till största delen av mynt, sedlar, medaljer och olika betalningsmedel.

Ursprungligen var numismatik läran om mynt. De första myntsamlarna fanns i Sydeuropa under renässansen på 1300- och 1400-talen. Det var främst furstar och rika personer som ägde en myntsamling. Flera av deras samlingar ligger till grunden för de numismatiska museisamlingar som finns idag. Under 1500-talet kom det numismatisk litteratur för samlare och historiker. Den handlade främst om romerska mynt. Ämnet numismatik kom på 1600- och 1700-talen även att inkludera läran om andra betalningsmedel och medaljer.

Svensk numismatik

Kungliga Myntkabinettet hade grundats på 1570-talet för att förvalta kungens myntsamling. Sveriges forskning inom numismatik inleddes under 1600-talet. Ett av de första mynthistoriska verken i Sverige var "Observationer som kunna gifwa någon ledning til dhe forna Swenskars och Göthers Penninge Rächnings skaffenhet" av Petter Dijkman som gavs ut 1686 i Stockholm.

EKM-plåtmynt

Forskning inom numismatisk

I dag är Numismatiska Forskningsgruppen är en del av Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur på Stockholms universitet. En professur grundades 1974 och verksamheten är externfinansierad genom Gunnar Ekströms Stiftelse för numismatisk forskning.

EKM_DIG39508 (1)

Museets myntsamling

Den största delen av museets samling består av 450 000 mynt. I samlingen kan du se världens största mynt och det äldsta.

Fyra museimontrar med mynt från olika regenttider

Numismatiska föreningar

År 1873 grundades Svenska Numismatiska Föreningen som har som ändamål att stödja numismatisk forskning i Sverige och är öppen för alla som är intresserade av numismatik. Fram till och med 1950-talet var antalet samlare ännu rätt begränsat. Den förbättrade ekonomin i landet, tillsammans med ökad fritid, gjorde att även intresset för samlande i olika former snabbt ökade och att fler hade möjlighet att samla.

Närbild på en femöring

Vill du veta mer om numismatik?

Runt om i Sverige finns också ett antal lokala numismatiska klubbar och föreningar.

Sedlar från olika läder som satts upp i en museimonter

Huvudsponsor till Ekonomiska museet

Swedbank