1. Start
  2. Utforska
  3. Ekonomi idag
  4. Hur pratar jag med mina barn om ekonomi?

Hur pratar jag med mina barn om ekonomi?

Är du en Swishförälder? Undrar du, hur mycket ska jag ge i veckopeng? Hur mycket ska jag spara åt mitt barn? I Ekonomiska museets webbinarium kan du lära dig vikten av att lära barn om pengar.

Ett webbinarium från Ekonomiska museet i samarbete med Swedbank

Barns förväntningar och individuella behov

Jenny Klefbom inleder webbinariet med att betonade vikten av att anpassa förväntningar och förstå barns individuella behov samt den sociala kontexten. Att undvika att anta att barn agerar oansvarigt och istället visa genuint intresse för deras perspektiv var centralt. Klefbom framhöll att balansen mellan att spara och spendera är nyckeln till en sund ekonomisk utveckling hos barn. Hon avslutade med praktiska föräldratips, såsom att inte ge efter för tjat och att ha öppna diskussioner om ekonomi. Webbinariet erbjöd värdefulla insikter och verktyg för att lära barn om ekonomi på ett positivt sätt, vilket är avgörande för deras framtida välmående. Det tydliggjordes att det finns tillgängliga resurser och experter för att stödja föräldrar i denna viktiga uppgift att skapa en grund för ekonomisk medvetenhet hos barn.

Gränssättningar, månadspengar och att föregå med gott exempel

Webbinariet fortsätter in på centrala teman som: gränssättning, månadspengar och att föregå med gott exempel. Att undvika att belöna tjat och istället ha öppna diskussioner är avgörande för en sund föräldraskap. Att anpassa förväntningar efter barnets individuella behov och att skapa balans mellan att spara och spendera betonas. Månadspengar ses som en bättre metod än att ge pengar vid behov, och det föreslås att börja med en låg summa och öka efter behov. Vikten av att vara tydlig med vad månadspengen ska täcka diskuteras, liksom att belöna positiva beteenden med överraskningar. Slutligen poängteras betydelsen av att föräldrar föregår med gott exempel och att låta barnen lära sig genom egna erfarenheter, inklusive att tjäna egna pengar för att stärka självkänslan. Genom att tillämpa dessa principer kan föräldrar hjälpa till att forma sunda ekonomiska vanor hos sina barn.

Barnens ansvarstagande

Vidare adresserar Jenny Klefbom och Arturo Arques vikten av att lära barn om ekonomiskt ansvarstagande genom att främja kunskaper om begagnat köp, sambandet mellan privatekonomi och samhällsekonomi, och grundläggande ekonomiska begrepp som tillgång och efterfrågan. Det understryks även att föräldrars exempel och relationer spelar en avgörande roll i barnens ekonomiska utveckling. Statistik visar att barn som växer upp med kunskap om privatekonomi har bättre ekonomiskt välbefinnande som vuxna. Samtidigt pekar statistik från Kronofogden på en oroande trend där allt fler unga hamnar i skuldfällan. Föräldrar uppmanas att ta ett större ansvar för att undervisa sina barn om ekonomi och föregå med gott exempel. Undersökningar visar att majoriteten av föräldrar ger sina tonåringar en regelbunden vecko- och månadspeng, vilket anses vara en viktig grund för ekonomiskt lärande. Att differentiera mellan gåvor och ersättningar samt att sätta villkor för ekonomiskt stöd betonas som viktiga strategier för att främja en sund och hållbar ekonomisk inställning hos barnen.

Undvik onödiga utgifter genom planering

Webbinariet fortsätter att diskutera vikten av att lära tonåringar om ekonomiskt ansvar genom att skapa en budget och förstå skillnaden mellan faktiska utgifter och nödvändiga kostnader. Att undvika onödiga små utgifter och planera noggrant för större inköp betonas som avgörande för att främja ekonomisk stabilitet. Undersökningar visar på förändrade konsumtionsmönster bland tonåringar, med en ökad tendens att använda pengar på mat och dryck. För att främja goda ekonomiska vanor hos barnen förespråkas öppenhet och tidig kommunikation om pengar i vardagen. Vikten av att försvara barnens ekonomiska förtroende och ge dem möjlighet att lära sig av sina misstag understryks. Samtidigt belyses behovet av att anpassa sig till digitala ekonomiska verktyg och att förstå marknadsföringens påverkan, särskilt med tanke på den ökande närvaron av sociala medier. Genom aktiv och respektfull kommunikation om pengar kan föräldrar stödja barnens ekonomiska utbildning och främja en sund ekonomisk framtid.

Öppen dialog om ekonomi

Mot webbinariets avsluts med att vikten av att lära barn ekonomiskt ansvar och hur man som förälder kan stödja dem i den processen diskuteras. Genom att använda liknelsen med att hjälpa barn med hjälpmedel för skolarbete, poängteras behovet av att tillhandahålla verktyg för att hantera ekonomin. Resultat från undersökningar framhåller att det är mest fördelaktigt att ge barn regelbunden vecko- och månadspeng, medan att ge pengar vid behov är det minst gynnsamma alternativet. Diskussionen rör sig även kring dilemmat med att swisha matpengar till barn och hur man kan lära dem att göra prisjämförelser för att förstå pengars värde. Föräldrar uppmanas att vara medvetna om kompisars inflytande och att vara öppna för dialog om pengar i vardagen. Avslutningsvis understryks betydelsen av att prata med barnen om ekonomi och att göra det på ett sätt som engagerar dem och öppnar upp för dialog. Genom att dela med sig av egna misstag och vara lyhörda gentemot barnens behov kan föräldrar skapa en öppen och givande kommunikation om ekonomi.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis handlar experternas tips om ungas intresse för aktieinvesteringar och att lära sig hantera ekonomi. Arturo uttryckte en del oro över hypen kring aktieinvesteringar bland unga, samtidigt som han betonade vikten av att lära sig placera pengar på börsen med respekt och kunskap. Han nämnde också vikten av att vara försiktig med att köpa aktier baserat enbart på information från vissa sajter, eftersom viss information kan vara vilseledande eller manipulativ.

Diskussionen rörde sig också kring frågan om månadspeng och ekonomiskt stöd till barn. Jenny delade tankar om att ge barn ekonomiska bidrag eller presenter istället för kontanta pengar om familjen har svårt att ge vecko- eller månadspeng. Hon betonade också vikten av att lära barn att tjäna sina egna pengar genom att till exempel sälja gamla leksaker eller utföra större hushållsuppgifter hemma. Jenny fortsätter med att poängtera vikten med att vara ärlig gentemot barn när det handlar om ekonomiska beslut och att inte ljuga om ens egna ekonomiska förutsättningar. Samtidigt poängterar hon att det är viktigt att lära barn om värde av pengar och långsiktigt sparande. Ha en öppen diskussion med barn om ekonomi, samt lära barn om ekonomi på ett positivt sätt, vilket är avgörande för deras framtida välmående

Slutligen nämndes också vikten av att vara medveten om hur olika personlighetsdrag och eventuella genetiska faktorer kan påverka ens förmåga att hantera ekonomi. Dyskalkyli, till exempel, kan göra det svårt att hantera siffror och därmed påverka ens förmåga att hantera ekonomi på ett effektivt sätt. Men samtidigt poängterades det att digitaliseringen av pengar och tillgången till hjälpmedel gör det enklare för människor att hålla koll på sin ekonomi.